I.- USUARIS:

L'accés i/o l'ús del lloc web de elsbastions.com atribueix a qui ho realitza la condició d'USUARI, acceptant des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap mena de reserva, les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si s'escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

II.- ÚS DEL LLOC WEB, ELS SEUS SERVEIS I CONTINGUTS:

L'USUARI es compromet a utilitzar el lloc Web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Tanmateix, queda prohibit, l'ús del Web amb finalitats il·lícites o lesives contra CARLES PALACIOS PUJADAS (en endavant elsbastions.com) o qualsevol tercer; o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc Web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o d'imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

III.- MODIFICACIÓ UNILATERAL:

ELSBASTIONS.COM podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l'estructura i disseny del lloc Web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o d'ús del lloc Web.

IV.- HIPERENLLAÇOS:

L'establiment de qualsevol "hiperenllaç" entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc Web de ELSBASTIONS.COM estarà sotmès a les següents condicions:

V.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

ELSBASTIONS.COM no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

VI.- DURADA:

La durada de la prestació del servei del lloc Web i dels serveis que s'hi presten és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l'anterior, ELSBASTIONS.COM es reserva el dret d'interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que ho integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició tercera.

VII.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol USUARI o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a ELSBASTIONS.COM indicant:

La marca ELS BASTIONS i les corresponents marques gràfiques són totes elles marques registrades i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l'autorització del seu titular. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l'exclusiva responsabilitat dels mateixos.

VIII.- CLAUSULA DE PROTECCIO DE DADES PERSONALS

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD"), ELSBASTIONS.COM informa a l'Usuari que les dades de caràcter personal consignades als formularis proporcionats, ja sigui en paper o continguts a la pàgina web, així com totes aquelles dades a què ELSBASTIONS.COM accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol·licitud o contractació de productes o serveis, o de qualsevol transacció o operació realitzada durant la prestació per part d'aquesta empresa dels seus serveis, seran recollides en un fitxer el responsable del qual és ELSBASTIONS.COM, amb NIF 52165659A, amb seu social al c /. Primer Marques de les Franqueses N º 85-87, 1º 4ª (BARCELONA) on l'Usuari/INTERESSAT podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. També podrà exercir els drets abans esmentats dirigint-se a l'adreça de correu electrònic: info@elsbastions.com indicant LOPD a l'assumpte del missatge.

Es prega a l'USUARI/INTERESSAT que comuniqui de forma immediata a ELSBASTIONS.COM qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en els fitxers de ELSBASTIONS.COM estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Tanmateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, l'USUARI/INTERESSAT reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

El fet que l'USUARI/INTERESSAT no introdueixi les dades de caràcter personal que apareixen en els formularis continguts en la pàgina web o en format paper podrà tenir com a conseqüència que ELSBASTIONS.COM no pugui atendre la seva sol·licitud. La recollida de dades de caràcter personal es fa amb la finalitat de dur a terme la gestió d'activitats associatives, cultural, recreativa, esportiva i social; administració de la relació comercial entre ELSBASTIONS.COM i l'USUARI /INTERESSAT; desenvolupament, compliment i control dels serveis oferts a la pàgina web, publicació dels resultats de les curses, confeccionar estadístiques, remetre publicitat y prospecció comercial de productes i serveis, avisos, ofertes i, en general, informació de caràcter comercial que ELSBASTIONS.COM pugui considerar del seu interès.

L' USUARI autoritza expressament a que se li puguin realitzar per part de ELSBASTIONS.COM comunicacions de tipus comercial, ja sigui per correu ordinari, telèfon, fax o correu electrònic. Podent revocar aquest consentiment en qualsevol moment, comunicant-ho per escrit en els termes descrits en el primer paràgraf d'aquesta clàusula.

ELSBASTIONS.COM es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal, segons disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a fer ús dels mateixos exclusivament per a les finalitats indicades. ELSBASTIONS.COM informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i /o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que es preveu a l'article 9 de la LOPD i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999.

IX.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.

ELSBASTIONS.COM i l'USUARI amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'USUARI per a quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de tot allò que aqui s'estableix. En el cas que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, ELSBASTIONS.COM i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Granollers (Barcelona).